• Τηλέφωνο: +30 6987387480

Πολιτική επιστροφής χρημάτων

-Ελάχιστη απαιτούµενη συµµετοχή για όλες τις οργανωµένες εκδροµές σε προορισµούς εκτός Ευρώπης είναι 14 άτοµα, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της συγκεκριµένης εκδροµής και στην υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ του Lamos Travel Agency και του πελάτη- καταναλωτή. Η Εταιρία µας έχει το δικαίωµα να ακυρώσει οποιοδήποτε ταξίδι για τους κάτωθι λόγους: Σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας (ως αναφέρονται ανωτέρω) ανά πάσα στιγµή. Στην περίπτωση αυτή o Lamos Travel Agency είναι υποχρεωµένη να επιστρέψει στους συµµετέχοντες στο ακέραιο το ποσό των χρηµάτων που έχουν ήδη καταβάλλει, αφαιρουµένων των διαχειριστικών εξόδων, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στον όρο περί ακυρώσεων. Σε περίπτωση περιορισµένης συµµετοχής (για τα αεροπορικά προγράµµατα απαιτείται ελάχιστη συµµετοχή 16-20 ατόµων) η εταιρία µας είναι υποχρεωµένη να ενηµερώσει τους συµµετέχοντες 7 ηµέρες πριν από την αναχώρηση της εκδροµής και να τους επιστρέψει στο ακέραιο το ποσό των χρηµάτων που έχουν ήδη καταβάλλει. Επίσης σε περιπτώσεις περιορισµένης συµµετοχής, η εκδροµή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε επιβάρυνση που αναγράφεται στο πρόγραµµα της εκδροµής και δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης. Η επιβάρυνση καθορίζεται από τις υπάρχουσες συµµετοχές και ο πελάτης ενηµερώνεται για το επιπλέον κόστος µε την πραγµατοποίηση της κράτησης. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις ο πελάτης έχει δικαίωµα να αγοράσει άλλη εκδροµή της Εταιρίας µας µε την ίδια τιµή πώλησης ή φθηνότερη που θα του επιστραφεί η διαφορά της τιµής, ή ακριβότερη, όπου θα πληρώσει την επιπλέον διαφορά της τιµής. Ακύρωση εκδροµής για οποιοδήποτε έκτακτο ιατρικό συµβάν προκύψει στον πελάτη η συγγενικό του πρόσωπο πριν την αναχώρηση(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εγκυµοσύνη, καρδιακό επεισόδιο, επιπλοκή χολής κλπ) χρεώνεται βάσει ακυρωτικών. Αν ακυρώσει ο πελάτης το ταξίδι τότε: Ακυρωτικά επιβάλλονται έστω και αν ακυρώνοντας το ταξίδι επιθυµείτε να συµµετάσχετε στο ίδιο ακριβώς ταξίδι αλλά σε µελλοντική ηµεροµηνία.

• Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης έχετε το δικαίωµα να εκχωρήσετε το ταξίδι σε τρίτο πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι:

α. Πληρούνται οι όροι συµµετοχής β. Οποιαδήποτε έξοδα δηµιουργηθούν από την εκχώρηση αυτή θα καταβληθούν στην εταιρία µας. γ. Ότι οι λοιποί εµπλεκόµενοι φορείς θα αποδεχτούν την αλλαγή. δ. Δεν δηµιουργούνται προβλήµατα στην οµαλή πραγµατοποίηση της εκδροµής. • Οι ακυρώσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως και να υπογράφονται από αυτόν που έκανε την αρχική κράτηση.

• Ακύρωση συµµετοχής 25 ηµέρες πριν από την αναχώρηση: επιστροφή όλου του ποσού πλην EUR 80.00 για λειτουργικά έξοδα.

• Ακύρωση 24-15 ηµέρες πριν την αναχώρηση: ακυρωτικά 35% της συνολικής αξίας της εκδροµής

• Ακύρωση 14-10 ηµέρες πριν την αναχώρηση: ακυρωτικά 75% της συνολικής αξίας της εκδροµής

• Ακύρωση 10 ηµέρες πριν την αναχώρηση: ακυρωτικά 100% της συνολικής αξίας της εκδροµής.

Σε περίπτωση προσφορών που έχουν προανακοινωθεί, σε περιόδους εκθέσεων, αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, θεματικών – ειδικών ταξιδιών, εισιτηρίων εσωτερικών πτήσεων σε χώρες εξωτερικού, κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή πλοία καθώς και στις περιόδους αιχµής (18 – 31/12, περίοδος Πάσχα και 20/7 – 31/8), η προκαταβολή για την ακύρωση 45 ημέρες πριν από την αναχώρηση παρακρατείται.

• Για τις κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων της κάθε εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδρομή – κρουαζιέρα.

• Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου.

• Σε περιπτώσεις μη επιστρέψιμων ναύλων (εντός ή εκτός Ελλάδος), τα ακυρωτικά φθάνουν ακόμη και το 100%, όπως καθορίζεται από την αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραμμα της εκδρομής ή την προσφορά.

• Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο.